Programlama Temelleri Final Sınavı Çalışma Soruları - 1

Programlama temelleri dersinde birinci ve ikinci öğretim sınıflarında çözülen programlama örneklerdir.

S.1. Ekrana Yazı Yazan Kod

            Console.WriteLine("Programlama Dersi İlk Örnek");

            Console.ReadLine();

            Console.ReadKey(); */

            int a = 15, b = 7;

            int sonuc = a + b;

            string degisken = "Programlama Dersi";

            //degisken = Console.ReadLine();

            // a = Convert.ToInt16(degisken);

            //a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            //a = Convert.ToInt16(degisken);

            Console.WriteLine("Dışardan girdiğimiz sayı= " + degisken + " " + a + b + sonuc);

            Console.ReadLine();

 

S.2.  Değişken tanımalama ve ekrana yazdırma

            int a = 15, b = 7;

            int sonuc = a + b;

            string degisken = "Programlama Dersi";

            Console.WriteLine(a +”+”+ b +”=”+ sonuc);

            Console.WriteLine("a+b= " + sonuc);

            Console.ReadLine();

 

S.3. Switch –case örneği

            string satir;

            int sayi;

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            switch (sayi)

            {

                case 10:

                    {

                        Console.WriteLine("Sayi 10dur");

                        break;

                    }

                case 20:

                case 30:

                    {

                        Console.WriteLine("Sayi 20 ya da 30dur");

                        break;

                    }

                default:

                    {

                        Console.WriteLine("İstenen değerler girilmedi"); break;

                    }

            }

            Console.ReadKey();

 

 

S.4. Dışardan girilen sayı 100 den küçük ise katını değilse yarısını ekrana yazan program?

            string satir;

            int sayi, sonuc;

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            // asagıdaki ifade

            // if (sayi < 100) sonuc = 50;

            //                   else sonuc = 10;

            // deyimi yerine kullanilmistir

            sonuc = sayi < 100 ? sayi * 5 : sayi / 2;

            Console.WriteLine("Sonuc = " + sonuc);

            Console.ReadKey();

 

S.5. For döngüsü çalışma örneği?

            int sayac;

            for (sayac = 0; sayac < 5; sayac += 2)

                Console.WriteLine("Dongu ici sayac degeri = " + sayac);

             Console.WriteLine("Dongu disi sayac degeri = " + sayac);

            Console.ReadKey();

 

S.6. İç içe for döngüsü kullanımı

            String okunan;

            Int32 n, d1, d2;

            Console.Write("n degerini giriniz... :");

            okunan = Console.ReadLine();

            n = Convert.ToInt32(okunan);

            while (n <= 0)

            {

                Console.WriteLine("*** Lutfen pozitif deger giriniz ...");

                Console.Write("n degerini giriniz... :");

                okunan = Console.ReadLine();

                n = Convert.ToInt32(okunan);

            }

            for (d1 = 1; d1 <= n; d1++)

            {

                for (d2 = 1; d2 <= d1; d2++)

                {

                    Console.Write(d2 + " ");

                }

                Console.WriteLine();

            }

            Console.ReadKey();

 

S.7. Dışardan girilen 3 adet sayının toplamını ekrana yazan program?

            string satir;

            int a, b, c, toplam;

            satir = Console.ReadLine();

            a = Convert.ToInt32(satir);

            satir = Console.ReadLine();

            b = Convert.ToInt32(satir);

            satir = Console.ReadLine();

            c = Convert.ToInt32(satir);

            toplam = a + b + c;

            Console.WriteLine("3 sayının toplamı=" + toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.8. Dışardan girilen sayının 4 den büyük yada küçük olduğunu bulan program?

            string satir;

            int sayi;

            Console.WriteLine("4 den büyük küçük sayı bulan program");

            Console.Write("Bir Sayi Gir=");

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            if (sayi >= 4)

                Console.WriteLine("Sayi 4ten buyuk ya da esit");

            else

               Console.WriteLine("Sayi 4ten kucuk");

 

            Console.WriteLine("Burda programın sonuna geldik bye.... :)");

            Console.ReadKey();

 

S.9. Dışardan girilen sayıların toplamı 21 ve üzeri olduğun bunun kaç adet sayı ile sağlandığını bulan program?

            int sayi, toplam = 0, sayac = 0;

            string oku;

            oku = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(oku);

            //sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            toplam += sayi;

            //toplam=toplam+sayi;

            sayac++;

            while (toplam < 21)

            {

                oku = Console.ReadLine();

                sayi = Convert.ToInt32(oku);

                //sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                toplam += sayi;

                //toplam=toplam+sayi;

                sayac++;

            }

            Console.WriteLine(sayac + " adet sayı girildi," + "Sayıların Toplamı=" + toplam);           

            Console.ReadKey();

 

S.10. İf – else yapısı kullanım örneği?

            int x = 3, y = 5;

            if (y == 5)

                if (x == 4)

                    Console.WriteLine("444");

                else

                    Console.WriteLine("333");

            else

                Console.WriteLine("222");

 

            Console.WriteLine("111");

            Console.ReadKey();

 

S.11. Dışardan girilen 2 adet sayının istenilen 4 işlem operatörüne göre işlemini yapan program?

            int sayi1, sayi2,sonuc;

            string xy;

            Console.Write("1.sayiyi girin=");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());            

            Console.Write("2.sayiyi girin=");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());          

            Console.Write("İşlem yapmak istediğiniz operatörü girin(+-*/)=");

            xy = Console.ReadLine();

            xy = "-";

            switch (xy)

            {

                case "+":

                    {

                        sonuc = sayi1 + sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + " + " + sayi2 + " = " + sonuc);

                        break;

                    }

                case "-":

                    {

                        sonuc = sayi1 - sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + " - " + sayi2 + " = " + sonuc);

                        break;

                    }

                case "*":

                    {

                        sonuc = sayi1 * sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + " * " + sayi2 + " = " + sonuc);

                        break;

                    }

                case "/":

                    {

                        sonuc = sayi1 / sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + " / " + sayi2 + " = " + sonuc);

                        break;

                    }

            }

            Console.ReadKey();

 

S.12. Çarpım tablosu iç içe for döngüsü ile yapımı?

           for (int i = 1; i <= 10; i++)

                 for (int j = 1; j <= 10; j++)

                    Console.WriteLine(i + " * " + j + " = " + i * j);

            Console.ReadKey();

 

S.13. Dışardan girilen mesajı dışardan girilen sayı kadar ekrana kaydırarak yazdıran program?

            string mesaj;

            int sayac;

            Console.Write("Bir isim girin=");

            mesaj = Console.ReadLine();           

            Console.Write("Kaç Defa yazdırılacak=");

            sayac = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 1; i <= sayac; i++)

            {

                /*

                for (int j = i; j < sayac;j++ )

                {

                    Console.Write(" ");

                }

                 */

                int bosluk = sayac;

                while (bosluk > i)

                {

                    Console.Write(" ");

                    bosluk--;

                }

                Console.WriteLine(mesaj);

            }

            Console.ReadKey();

 

S.14. Dizi için bir eleman arama?

             int[] liste;

            liste = new int[10] { 10, 45, 23, 19, 46, 35, 20, 49, 11, 21 };

            int x, yer;

            Console.Write("Aramak İstediğiniz sayıyı girin=");

            x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            yer = Array.IndexOf(liste, x);

            Console.WriteLine("Dizideki yeri = " + yer);

            Console.ReadKey();

 

S.15. Dışardan girilne sayıyı 5 basamak şeklinde yazan program? Örnek 350 girilirse 00350 veya 2564 girilirse 02564 şeklinde ekrana yazan program

            int sayi;

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if (sayi < 10)

                Console.WriteLine("0000" + sayi);

            else if (sayi < 100)

                Console.WriteLine("000" + sayi);

            else if (sayi < 1000)

                Console.WriteLine("00" + sayi);

            else if (sayi < 10000)

                Console.WriteLine("0"+sayi);

            else

                Console.WriteLine(sayi);

           

            Console.ReadKey();

 

S.16. 12 m yükseklikten bırakılan bir top her sıçrayışında önceki yüksekliğin %60 kadar yükseliyorsa, dışardan girilen adımda ne kadar yükseğe sıçrar?

            float yukseklik = 1200;

            int adim;

            Console.Write("Adım sayısını gir=");

            adim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 1; i <= adim; i++)

            {

                yukseklik = yukseklik * 60 / 100;

                Console.WriteLine(i + ".adımda yükseklik=" + yukseklik);

            }

            Console.ReadKey();

 

S.17. Dışardan girilen 4 basamaklı sayıyı alt alta binler , yüzler , onlar ve birler alt alta yazan program ?

örnek 1247

            //1

            //2

            //4

            //7

            int sayi,bin,yuz,on,bir;

            Console.Write("sayıyı girin=");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            bin = sayi / 1000;

            yuz = (sayi % 1000) / 100;

            on = (sayi % 100) / 10;

            bir = sayi % 10;

            Console.WriteLine(bin);

            Console.WriteLine(yuz);

            Console.WriteLine(on);

            Console.WriteLine(bir);

            Console.ReadKey();

 

S.18. 10 kişilik bir sınıfta vize sınıf ortalamasını hesaplayan ve en yüksek not ile ortalama arasındaki farkı bulan program?

            int[] liste = new int[10];

            int toplam = 0,eb_not=0;

            float ort;

            for (int i = 0; i < 10; i++)

            {

                liste[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                toplam = toplam + liste[i];

            }

            ort = toplam / 10;

            eb_not = liste[0];

            for (int a = 1; a < 10; a++)

            {

                if (eb_not < liste[a])

                    eb_not = liste[a];

            }

            Console.WriteLine("en büyük not=" + eb_not + " sınıf ortalaması=" + ort);

            Console.WriteLine("aradaki fark=" + (eb_not - ort));

            Console.ReadKey();

 

S.19. Dışardan girilen satır ve sütun sayısına göre ekrana * ekleyen program?

            int satir, sutun;

            Console.Write("satir sayisi:");

            satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("sütun sayisi");

            sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine();

            for (int i = 0; i < sutun; i++)

            {

                for (int j = 0; j < satir; ++j)

                    Console.Write("*");

                Console.WriteLine();

            }

            Console.ReadKey();

 

 S.20. Dışardan girilen satır ve sütun sayısına göre ekrana * ekleyen program?

            int satir, sutun;

            Console.Write("satir sayisi:");

            satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("sütun sayisi");

            sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine();

            for (int i = 0; i < sutun; i++)

            {

                for (int j = 0; j < satir; ++j)

                    Console.Write("*");

                Console.WriteLine();

            }

            Console.ReadKey();

6 Ocak 2016 ÇarşambaEtiketler: programlama temelleri soruları , programlama soruları , programlama temelleri final soruları , programlama örnekleri ,

Yorumlar

Yorum Yap

     

Kategoriler

Son Konular

Galeri

Hayat yaşadığın andan ibarettir, anın tadını çıkar ;)