GÖRSEL PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI

 GÖRSEL PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI

1.Klavyeden 15 girilene kadar sayıları toplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız.

int sayi=0,toplam=0;

while (sayi!=15)

{

Console.Write("Sayı giriniz = ");

sayi=int.Parse(Console.ReadLine());

toplam+=sayi;

}

Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam);

Console.ReadKey();

2.Klavyeden e veya H’ye basılmadğı sürece toplama işlemi yapan programın kodlarını yazınız.

 int sayi1,sayi2,toplam;

 string secim=null;

while (secim != "h" &&secim != "H")   

{

Console.Write("Birinci sayıyı giriniz = ");   

sayi1=int.Parse(Console.ReadLine());   

Console.Write("İkinci sayıyı giriniz = ");

sayi2=int.Parse(Console.ReadLine());

toplam = sayi1 + sayi2;

Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam); Console.Write("Devam mı (E/H) = ");

secim = Console.ReadLine();

}

 

3.45 ile 125 arasındaki çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren programın kodlarını yazınız?

int toplam=0;

for (int i = 46; i <= 125; i+=2)

 {

  toplam += i;

  }

  Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);

Console.ReadKey();

4.Klavyeden girilen en fazla 4 basamaklı tamsayıyı çarpanlarına ayıran program,
{
String satir;
İnt sayı,carpan=0;
sayi= convert.toınt32(console.readline(satır));
if((sayı9999)) console.writeline(“HATA”);
else {
while(sayi!=1){
if(sayi%carpan==0){
console.writeline(carpan);
sayı /= carpan; }
else carpan++;}}}

 

5.Girilen 10 dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayan program,
{
String satır;
İnt sayi=new[10];
for(a=0;a<10;++a){
sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));
Array.sort(sayı);}
Console.writeline(“sıralı”+sayi[a]);

6.Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları toplamına bölümünden kalanı bulan program,
{
İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;
sayi=convert.toınt(console.readline(satır));
if((sayı999)) console.writeline(“HATA”);
else{
s1=sayı/100;
s11=sayi%100;
s2=sayı/10;
s22=sayi%10;
s3=s22;
sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}
console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

}

7.3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,
{
a=1;
while(a<=10){
sayı1=sayı.next(3,n);
if(sayi1%7==0){
console.writeline(sayı1);}
++a;}

1.      

int i;

         int[] liste ={ -16, 71, -18, -4, 10, 0 };

    for (i = 0; i < liste.Length; i++)

    {

        if (liste[i] < 0)

            liste[i] *= -1;

    }

        for( i = 0; i < 6; i++ ) {

                        Console.Write("[ {0} ]  ", liste[i]);

        }

         Console.WriteLine("\n");

 

      8.Girilen sayıyı ters çeviren programı yazınız?

       int sayi;
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        while (sayi > 0)
       {
        Console.Write("{0}", sayi % 10);
        sayi /= 10;
         }
        Console.WriteLine("\n");

9.int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer ekilde verilen bir tamsayı                                                                                                  dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.


 

 

int[] dizi = { 5,6,7,8 };
Console.WriteLine(topla(dizi));
}
public static int topla(int[] dizi)
{
int toplam = 0;
for(int i=0; i
toplam+=dizi[i];
return toplam;
}
}

10.10 haneli bir double dizisi olusturup bir döngü içerisinde bunlara deger atayiniz ikinci bir döngü ile  degerleri ekrana yazınız.

              double [] huzur=new double[10];
             for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
            {
             Console.WriteLine(i+". nci degeri gir:");
            huzur=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      }
      for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
      {
         Console.WriteLine((i+1)+"index:"+huzur);}
   }
   }

11.10 haneli bir dizinin ardisik elemanlarinin farklarini yazan bir program.

int [] dizi=new int[10];
      int [] dizi1=new int[10];
      Random m=new Random();
      for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
      {     
         dizi=m.Next(1,1000);
      }Console.WriteLine("sayilar");

      foreach(int y in dizi)
      {   
         Console.WriteLine(y);
      }Console.WriteLine("ardisik elmanlar arasindaki fark");
      for(int i=0;i<dizi.Length-1;i++)
      {
         dizi1=dizi[i+1]-dizi;}
      foreach(int x in dizi1)
      {   
         Console.WriteLine(x);
      }

12. Satir ve sütun sayisi klavyeden girilen yildizlarla sekil çizme.

int satir, sutun;

Console.Write(”satir sayisi:”);
satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(”sütun sayisi”);
sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int i = 0; i < sutun; i++)
{
for (int j = 0; j < satir; ++j)
Console.Write(”*”);
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine();
}

13. Kullanicinin girecegi byte türünden bir sayinin bütün bitlerini ekrana
   //yazdiracak program.

   byte sayi;
                Console.Write(”sayi Giriniz(0-255):”);
               sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

             for(byte j=8;j>=1;j–)
            {
             byte And =1;
             for (int k=1;k<=j-1;k++)
           And *=2;

           byte bit = (byte)((sayi & And) >> j-1);
           Console.Write(bit);

              }

          }

    14. Verilen Bir Mesajı İstenen Sayıda Ekrana Yazdıran Programın

             string mesaj;
            int sayi;
            Console.Write(" Yazdırılacak Mesaj");
            mesaj = Console.ReadLine();
            Console.Write("Kaç Kere Yazdırılsın");
           sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < sayi; i++)
             {
           Console.WriteLine(mesaj);
             }
          Console.ReadLine();

15. Girilen sayıların en büyügünü bulun. (DO-WHILE)
       Console.Write("Kaç Adet Sayı var ? ")

       int adet = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      int sayac = 0;int enbuyuk = 0;

    int sayi;do{Console.Write(sayac + 1 + ". Sayı = ");

sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if (sayi > enbuyuk)enbuyuk = sayi;sayac++;

}

while (sayac < adet);Console.WriteLine("Enbuyuk = " + enbuyuk);Console.ReadKey();

16. 1’den 100’e kadar ve 0’dan -100’e kadar olan sayıların toplamını veren program?

for(i=-100;i=100;i++){

toplam=toplam+i;

}

Console.WriteLine(“toplam=”+);

17. klavyeden okunan tuslardan kac tanesinin sesli ve kac tanesinin sessiz harf oldugunu
hesaplayan program. Klavyeden girilen ilk degerin veri sonu olmadigi varsayilmaktadir.
 Verilerin sonunda 0 (sifir) bulunmaktadir.


string tus;
int sesli = 0, sessiz = 0;

tus = Console.ReadLine();
tus = tus.ToLower();
do
{
switch (tus)
{
case "a":
case "e":
case "i":
case "o":
case "u": { sesli++; break; }
default: { sessiz++; break; }
}
tus = Console.ReadLine();
tus = tus.ToLower()

} while (tus != "0");

Console.WriteLine("Sesli Sayisi = " + sesli);
Console.WriteLine("Sessiz Sayisi = " + sessiz);

 

18.Konsol ekranında yandaki görüntüyü elde              0       5     10    15   20   25

Edecek programı yazınız?                                          30    35    40    45   50   55

                                                                                     60   65     70    75  80   85

                                                                                     90   95  100

İnt adet=0;

For(int i=0;i<=100;i++)

{

if(adet%6=0)

       Console.Writeline();

Console.Write(“{0,3}”,i);

     adet++;

}

Console.Writeline(“n\”);

19.1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölunebilen aynı zamanda 7’ye tam bölünemeyen sayıları sayan,toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları listeleyen bir program yazınız?

int adet=0,toplam=0;

for(int i=1;i<=1000;i++)

{

İf((i%5=0)&&(i%7!=0))

{

Console.Writeline(i);

toplam+=i;

adet++;

}

}

Console.Writeline(“{0}sayı bulundu”,adet);

Console.Writeline (“Toplamları={0}”,toplam);

20.Klavyeden okunan en fazla4 basamaklı bir pozitif tam sayının çarpanlarına ayıran programı yazınız?

String okunan sayi;

İnt sayi;

İnt carpan=2;

Okunan=Console.Readline();

Sayi=Convert.ToInt32(okunan);

If((sayi<=0)||(sayi>9999)) Console.WriteLine(“HATA”);

Else

{

While(sayi!=1)

{if(sayi%carpan==0);

Sayi/=carpan;

}

Else carpan++;

   }

}

21. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

                {

                      a=1;

                      while(a<=10){

                                sayı1=sayı.next(3,n);

                               if(sayi1%7==0){

                                               console.writeline(sayı1);}

                                                               ++a;

}

22. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları toplamına bölümünden kalanı bulan program,

                {

                               İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

                                   sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

                                                if((sayı<100)&&(sayı>999))     console.writeline(“HATA”);

                                                         else{

                                                                 s1=sayı/100;

                                                                 s11=sayi%100;

                                                                 s2=sayı/10;

                                                                 s22=sayi%10;

                                                                 s3=s22;

                                                                 sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

                                      console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

23.Dışardan bir karekter giren ve “q” ya da “Q” karekteri  girildiğinde programı sonlandıran program parçacıgını yazınız?

char ch;

do{

Console.Writeline(“Bir karekter giriniz:”);

ch =Convert.ToChar(Console.ReadLine());

if(ch==’q’||ch==’Q’)

break;

else

Console.WriteLine(“döngüyedevam…”);

}While(true);

Console.Writeline(“Döngü dışı”);

24. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu belirten program,               

                               İnt a;

                               String satir;

                                       a= convert.toınt32(console.readline(satır));

                                                   if(a%2==1)   

                                                               console.writeline(“tek”);

                                                   else  

                                                               console.writeline(“çift”);

                }

25. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları toplamına bölümünden kalanı bulan program,

                {

                               İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

                                   sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

                                                if((sayı<100)&&(sayı>999))     console.writeline(“HATA”);

                                                         else{

                                                                 s1=sayı/100;

                                                                 s11=sayi%100;

                                                                 s2=sayı/10;

                                                                 s22=sayi%10;

                                                                 s3=s22;

                                                                 sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

                                      console.writeline(“sonuc=”+sonuc);

}

26.Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türünden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını,en büyük değeri ve en küçük değerini bulan programı yazınız?

    int []dizi=new int[20];

Random rnd=new  Random();

İnt max=0,min=100,toplam=0;

For(i=0;i<dizi.Lenght;i++)

{

dizi[i]=rnd.Next(0,100);

if(dizi[i]>max)

max=dizi[i];

if(dizi[i]<min)

min=dizi[i];

toplam +=dizi[i];

}

Console.WriteLine(“En Büyük:{0}”,max);

Console.WriteLine(“En Küçük:{0}”,min);

Console.WriteLine(“Ortalama:{0}”,(float)toplam/(float)dizi.Lenght);

27. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

{

                      a=1;

                      while(a<=10){

                                sayı1=sayı.next(3,n);

                               if(sayi1%7==0){

                                               console.writeline(sayı1);}

                                                               ++a;

}

28. Girilen cümledeki küçük harfleri büyük harfe dönüştüren program,

           Public static void main(){

                     Console.writeline(“cümlenizi yazın”);

                String yazi=console.readline();

                String büyükyazi=””;

                For(int i=0;i<yazi.lenght;++i)

                               Büyükyazi +=char.toupper(yazi[i]);

                               Console.writeline(“büyükyazı=”+büyükyazı);}

29. Girilen 10 dizi elemanlarını büyükten küçüğe sıralayan program,                                       

                      {   

                                 String satır;

                                 İnt sayi=new[10];

                                             for(a=0;a<10;++a){      

                                                       sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));   

                                                       Array.sort(sayı);

                                                       Array.reverse(sayi);}

                                  Console.writeline(“b-k sıralı”+sayi[a]);

                }

30. Girilen üç sayının en büyüğünü bulan program,

                               {

                                    String satır;

                                    İnt s1,s2,s3,enb;

S1=convert.toınt32(console.readline(satır));

S2=convert.toınt32(console.readline(satır));

S3=convert.toınt32(console.readline(satır));

                                                               İf((s1>s2)&&(s1>s3))    enb=s1;

                                                                                 Else if(s2>s3)     enb=s2;

                                                                                                Else    enb=s3;

                                         Console.writeline(“en büyük=”+enb);

                               }

31. dışardan girilen 2 sayı arasındaki sayılardan 7 ye tam bölünnebiln sayıların büyükten küçüğe ekrana yazdırılması?

İnt a,b,sayac=0;
int[] sayilar=new int[];
a= convert.toint32(console.readline());
b= convert.toint32(console.readline());
for(i=a;i<=b;i++)
{
   if(i%7==0)
   {
     sayilar[sayac]=i;
     sayac++;
   }
}
sayilar.Reverse();
for(int j=0;j<sayilar.Lenght();j++)
   Console.WriteLine(sayilar[j])

yazım kurallarına uyarak herhangi bir platformda yadığında istediğin sonuc alırsınız. iyi çalışmalar.

Adem KORKMAZ

 

 • Tarih : 14.01.2013 10:24:57


Etiketler: görsel programlama , görsel programlama örnekleri , c# sorulari , c# örnekleri ,

Yapılan Yorumlar

 • yorumcu Ece TOPAL Tarafından Gönderildi

  Dışarıdan girilen 2 sayı arasındaki tek sayıları ayrı ayrı toplatıp bulduran prog. 3 parametreli değer döndüren fonksiyonu yazınız. Lütfen çok acil yardımcı olur musunuz ? Dersten geçemicem yoksa çok acil :( şu şekilde bir fonksiyon olabilir... { int say1, say2,tektop=0; printf("birinci sayıyı girin"); scanf("%d",&say1); printf("ikinci sayıyı girin"); scanf("%d",&say2); if(say1%2==0) say1=say1+1 for(i=say1;i<=say2;i+2) tektop=tektop+say1; printf("%d ile %d arasındaki tek sayıların toplamı=",say1,say2,tektop); }

 • yorumcu Adem Tarafından Gönderildi

  { int say1, say2,tektop=0; printf("birinci sayıyı girin"); scanf("%d",&say1); printf("ikinci sayıyı girin"); scanf("%d",&say2); if(say1%2==0) say1=say1+1 for(i=say1;i<=say2;i+2) tektop=tektop+say1; printf("%d ile %d arasındaki tek sayıların toplamı=",say1,say2,tektop); }

 • yorumcu Ece TOPAL Tarafından Gönderildi

  Gönderdiğiniz program Nusphere de çalışmıyor lütfen yardımcı olur musunuz bana

 • yorumcu mustafa Tarafından Gönderildi

  ellerinize sağlık bir bilgisayarcı olarak işimime yarayanlar oldu...

 • yorumcu hakan yılmazgider Tarafından Gönderildi

  bütün sayıları listeyen,tek ssayıları listeyen,çift sayıları listeyen ,pozitif sayıları listeyen,negatif sayıları listeyen program laım çok açıl........

 • yorumcu Mehmet Tarafından Gönderildi

  kalavyeden girilen 2 sayı arasındaki sayılardan 7 ile tam bölünenleri ekrana küçükten büyüğe dogru yazdıran programı yazınız

 • yorumcu Admin Tarafından Gönderildi

  7ye tam bölüne bilen sayılar en alt soru olarak eklenmiştir.

 • yorumcu cebrail yılmaz Tarafından Gönderildi

  mod almadan nasıl tam bölme işlemi yaparız

 • yorumcu admin Tarafından Gönderildi

  çıkarma işlemi ile mod işlemi yapılır, bölen bölünenden büyük olduuğu sürece çıkarma işlemi yapılarak yapılır...

 • yorumcu songul Tarafından Gönderildi

  rasgele uretilen 10 basamaklı bir tam sayının basamaklarında ki en buyuk sayıyıo bulan kod lutfen yardım edin

 • yorumcu merve Tarafından Gönderildi

  birden 20 ye kadar ki tek sayıların bir diziye yükleyen program

 • yorumcu adem Tarafından Gönderildi

  birden 20 ye kadar ki tek sayıların bir diziye yükleyen program int[] teksayilar; int sayac=0; for(int i=1;i<20;i+2) { teksayilar[sayac]=i; sayac++; } bu şekilde 1- 20 ye kadar tek sayıları dizeye eklemiş olursun

 • Sizde Bir Yorum Yazın...